آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

گواهینامه معتبر