آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

آموزش

آموزش

دوره‌های عمومی

دوره های پیش رو مایه کوبی حیوانات • حمل و نگهداری با رعایت زنجیره سرد • آماده سازی واکسن • بکارگیری واکسن مشاهده نوشته کمك به اقدامات درمانی در حیوانات…