آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

منابع معتبر

روش های نمونه برداری جهت ارسال به آزمایشگاه بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات خانگی پرستاری از حیوانات خانگی پرستاری داخلی دام های کوچک (حیوانات خانگی) هماتولوژی پرستاری از…

مایه کوبی حیوانات

• حمل و نگهداری با رعایت زنجیره سرد
• آماده سازی واکسن
• بکارگیری واکسن

کمك به اقدامات درمانی در حیوانات

• آماده سازی حیوان
• به کارگیری انواع ابزار و تجهیزات جهت اقدامات درمانی
• همکاری در اقدامات درمانی دارویی
• همکاری در طب مکمل حیوانات

کمک به جراحی دامپزشکی

• آماده سازی تجهیزات ، ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز
• آماده سازی حیوان جهت انجام اعمال جراحی
• همکاری حین جراحی
• ریکاوری و پیشگیری از بروز عوارض احتمالی پس از جراحی

کمک‌های اولیه در موارد اورژانسی

• انتقال و آماده سازی حیوان
• آماده سازی ابزار و تجهیزات
• احیا قلبی تنفسی حیوان
• کنترل کاهش درد و اضطراب
• کنترل خونریزی و شوك
• مراقبت از شکستگی ها

دوره‌های عمومی

دوره های پیش رو مایه کوبی حیوانات • حمل و نگهداری با رعایت زنجیره سرد • آماده سازی واکسن • بکارگیری واکسن مشاهده نوشته کمك به اقدامات درمانی در حیوانات…