آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

کمک‌های اولیه در موارد اورژانسی

انتقال و آماده سازی حیوان
انتخاب روش مقید سازی و به کار گیری آن بر اساس نوع حیوان و نوع آسیب - به کارگیری روش صحیح انتقال حیوان مصدوم یا بیمار جهت اقدامات درمانی - آماده سازی حیوان بیمار یا مصدوم جهت انجام اقدامات اورژانسی
آماده سازی ابزار و تجهیزات
آماده سازی ابزار و تجهیزات بر اساس نوع حیوان و نوع اسیب - شستشو و ضدعفونی ابزار و تجهیزات بر اساس توصیه فنی دامپزشک - سترون سازی ابزار و تجهیزات بر اساس دستورالعمل SOP
احیا قلبی تنفسی حیوان
ماساژ قلبی بر اساس نوع حیوان - تنفس مصنوعی و اکسیژن تراپی بر اساس نوع حیوان - استفاده از داروهای احیا قلبی تنفسی بر اساس نظر دامپزشک
کنترل کاهش درد و اضطراب
استفاده از داروهای ارامبخش جهت کنترل اضطراب بر اساس نظر دامپزشک - استفاده از دارو جهت کنترل درد بر اساس نظر دامپزشک - رفتار مناسب با حیوان مصدوم یا بیمار بر اساس نوع حیوان
کنترل خونریزی و شوك
استفاده از داروها جهت کنترل خونریزی و شوك بر اساس نوع آسیب و نوع حیوان تحت نظر دامپزشک - استفاده از ابزار مناسب جهت جلوگیری از خونریزی و شوك بر اساس توصیه فنی دامپزشک - پانسمان زخم ها و جراحات اورژانسی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - انتقال خون به حیوان مصدوم یا بیمار بر اساس نظر دامپزشک
مراقبت از شکستگی ها
اتل بندی اندام شکسته بر اساس نظر دامپزشک - کمک به اصال شکستگی و گچ گیری تحت نظر دامپزشک - انجام مراقبت های پس از شکسته بندی بر اساس توصیه فنی دامپزشک

دریافت استاندارد شایستگی انجام کمک ‌های اولیه در موارداورژانسی

دیدگاهتان را بنویسید