آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

بررسي اولیه و ظاهری حیوان
• دانش: انواع پوشش حیوانات خانگي - شناخت انواع بیماريهای قابل انتقال از حیوانات خانگي به انسان و بلعکس - شناخت اندام ها •مهارت: برقراری ارتباط با حیوانات -بررسي پوشش بدنی حیوان
آماده سازی حیوان
• دانش: انواع روش های مهار و مقید نمودن - انواع مواد شوينده معمولي و دارويي - روش های شستشو و انگل زدايي حیوانات • مهارت: مقید نمودن حیوانات - بکارگیری مواد شوينده معمولي و دارويي
آماده سازی ابزار و وسايل
• دانش: انواع وسايل دستي و برقي مورد نیاز در پیرايش و آرايش حیوانات خانگي - مالحظات و احتیاطات بکارگیری ابزار و وسايل - نحوه جمع آوری موها و ساير اضافات • مهارت: بکارگیری وسايل و ابزار - اقدامات اولیه در مواردی که حین کار به حیوان آسیب وارد مي شود
آرايش، پیرايش و پاکسازی
• دانش: انواع عوارض ظاهری حیوانات ناشي از رعايت بهداشت - معرفي انواع، معايب و مزايای مدل های مو • مهارت: انجام آرايش و پیرايش موی بدن و دم - اصالح کف دست و پا -اصالح دور دست و پا - اصالح نواحي بهداشتي - گره زدايي - کوتاه کردن ناخن - نظافت گوش ها - دی شدينگ - تخلیه کیسه مقعدی - مسواک زدن - برس کشیدن بدن - استحمام و براشینگ - اقدامات تکمیلي

استاندارد شایستگی آرایش، پیرایش و پاکسازی حیوانات خانگی