آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

مایه کوبی حیوانات

حمل و نگهداری با رعایت زنجیره سرد
انتخاب وسایل حمل و نگهداری - رعایت شرایط (دما، نور و آسیب های فیزیکی) برای حمل و نگهداری - حمل و نگهداری واکسن
آماده سازی واکسن
انتخاب ابزار و تجهیزات مایه کوبی - آماده سازی ابزار و تجهیزات مایه کوبی - بکارگیری حالل و مواد محافظت کننده واکسن در صورت نیاز - آماده سازی فیزیکی واکسن
بکارگیری واکسن
انتخاب دوز واکسن - انتخاب شیوه واکسیناسیون - انتخاب محل تزریق واکسن - مایه کوبی

استاندارد شایستگی مایه کوبی حیوانات

دیدگاهتان را بنویسید