آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

آماده سازی حیوان
نحوه آماده سازی حیوان برای اقدامات درمانی نحوه آماده سازی ابزار و تجهیزات الزامی جهت مقید سازی بر اساس نوع حیوان نحوه مقید سازی بر اساس نوع حیوان
به کارگیری انواع ابزار و تجهیزات جهت اقدامات درمانی
آماده سازی ابزار و تجهیزات مناسب بر اساس نوع حیوان به کارگیری ابزار و تجهیزات مناسب شستشو و ضدعفونی ابزار و تجهیزات به روش استاندارد
همکاری در اقدامات درمانی دارویی
نحوه تزریق وریدی دارو نحوه تزریق عضالنی دارو نحوه تزریق زیر پوستی دارو نحوه خوراندن دارو نحوه به کارگیری سموم و داروهای ضد انگل خارجی نحوه مایع درمانی وریدی نحوه به کارگیری داروهای موضعی)چشم ، گوش، بینی، دهان و مخاطات
همکاری در طب مکمل حیوانات
همکاری در فیزیوتراپی حیوانات همکاری در طب سوزنی حیوانات همکاری در درمان های هومیوپاتی حیوانات

دریافت استاندارد شایستگی کمک به اقدامات درمانی